Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (HCVF)

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest -polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem ,,Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”. Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń ,, Grupa Robocza FSC - Polska”.

Wykaz lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych – zidentyfikowanych według kryteriów HCVF adaptowanych do warunków Polskich wraz z podaniem zasad gospodarowania:

1. Obszary chronione w kategorii HCVF 1.1.a.  - każde działanie w lesie tej kategorii musi wynikać wyłącznie z potrzeby ochrony przyrody, dopuszczalne są wyłącznie działania wynikające z planu ochrony przyrody lub zadań ochronnych (zatwierdzonych decyzją wojewody). Ingerencja w naturalne procesy może nastąpić wtedy gdy ich kierunek uniemożliwiłby osiągnięcie celu ochrony.

      * Rezerwat Jezioro Kośno
      * Rezerwat Las Warmiński

Obszary chronione w kategorii HCVF 1.2. -  lasy stanowiące ostoje zwierząt, w związku z różnorodnością wymagań poszczególnych gatunków, nie ma określonych wspólnych zasad gospodarowania w lasach tej grupy, są one szczegółowo ustalane dla poszczególnych gatunków. Istotnym jest zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunku, nie dopuszczającego do zmniejszenia liczebności danej  populacji w określonym siedlisku.

     * Strefy ochronne ścisłe i częściowe wokół gniazd ptaków objętych ochroną (11szt.)
     * Ostoje zagrożonych i ginących gatunków zwierząt i roślin     

Obszary chronione w kategorii HCVF 3.1. – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące. Sugerowane jest wyłączenie z użytkowania  i przeznaczenie ich do ochrony przyrody, nawet jeśli nie są objęte ustawowymi formami ochrony przyrody.

     * Lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne  

Obszary chronione w kategorii HCVF 3.2. – ekosystemy rzadkie i zagrożone w Europie, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo. Gospodarka w tej kategorii lasów winna być prowadzona w sposób zapewniający zachowanie siedliska przyrodniczego we właściwym stanie ochrony, w którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego nie ulega zmianie

      * Grądy, buczyny i łęgi

Obszary chronione w kategorii HCVF 4.1. – lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych oraz położone na terenach okresowo zalewanych. Wskazane jest stałe utrzymanie szaty roślinnej ( stosowanie odpowiednich rodzajów rębni), zapobiegającej osuwaniu i rozmywaniu brzegów zbiorników wodnych, wylewaniu wód, a także zanieczyszczaniu ich.

    * Lasy wodochronne

Obszary chronione w kategorii HCVF 4.2. – lasy chroniące glebę przed erozją, zmywaniem i wyjałowieniem, powstrzymujące osuwanie się ziemi i skał na stromych i urwistych zboczach. Wskazane jest trwałe utrzymanie szaty roślinnej oraz umiarkowane stosowanie cięć pielęgnacyjnych oraz odpowiednich rodzajów rębni.

    * Lasy glebochronne    

Obszary chronione w kategorii HCVF 6.1 – tereny ważne kulturalnie, religijnie dla społeczności lokalnych. Zagospodarowanie tych terenów powinno uwzględniać wolę i opinię społeczności, powinno mieć na celu zachowanie zidentyfikowanych obiektów.

    * Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowejMapy HCVF

W związku z procedurą wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests) na terenie całej RDLP w Olsztynie, informujemy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie lasów kategorii HCVF 6.1. – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – w której zawierać się mogą tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla lokalnej społeczności.

Uzasadnione propozycje społeczne oraz uwagi powinny być zgłaszane na załączonym poniżej kwestionariuszu do biura Nadleśnictwa Olsztyn.

Kwestionariusz

Osoba do kontaktu: Alina Krawczyk, tel. 089 – 532 09 89, e-mail: alina.krawczyk@olsztyn.lasy.gov.pl