Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.


Wyznaczone tereny Nadleśnictwa Olsztyn  należą do dwóch obiektów Natura 2000. Jeden chroni siedliska, drugi stanowi ostoję ptaków.
 
1.  PLH280052 – Ostoja Napiwodzko-Ramucka Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Obszar ten ( na terenie Nadleśnictwa Olsztyn) to ponad 1500 ha chronionych terenów, wśród których dominują lasy oraz wody i siedliska wilgotne (torfowiska, bagna), a wśród nich:
•    Naturalne jeziora eutroficzne
•    Naturalne dystroficzne jeziora i stawy
•    Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
•    Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
•    Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
•    Żyzna buczyna niżowa
•    Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
•    Acydofilny las brzozowo-dębowy
•    Bory i lasy bagienne
•    Brzezina bagienna
•    Sosnowe bory bagienne typowe
•    Sosnowy bór bagienny
•    Borealna świerczyna bagienna
•    Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe

2  PLB280007 – Puszcza Napiwodzko-Ramucka Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków.
Obszar na terenie Nadleśnictwa Olsztyn obejmuje ponad 6300 ha występują i chronione są na nim ptaki:
•    Bielika
•    Orlika krzykliwego
•    Rybołowa
•    Żurawia